คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
นักเขียน/นักประพันธ์  
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพิธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุด/ห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อื่นๆ  
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร

สถานที่ตั้ง   -
เลขที่   331 หมู่ที่/หมู่บ้าน   หมู่ที่ 10 บ้านยางชุมน้อย
ซอย  -   ถนน  -
ตำบล  ยางชุมน้อย   อำเภอ   ยางชุมน้อย
จังหวัด   ศรีษะเกษ
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  48         พิกัด-x   0435116       พิกัด-y 1687046
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง   นายพงศธร สุธรรมวิรัช           อีเมล์   -
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ     อีเมล์   sisaket
เลขที่   - หมู่ที่/หมู่บ้าน  - ซอย   -
ถนน   เทพา ตำบล  เมืองเหนือ อำเภอ  เมือง
จังหวัด  ศรีษะเกษ รหัสไปรษณีย์    33000
หมายเลขโทรศัพท์   045617811 หมายเลขโทรสาร    045617812 
ที่อยู่ของเว็บไซต์ http://intranet.m-culture.go.th/sisaket
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 33_06_92_1 วันที่ถ่าย

หมายเลข 33_06_92_1  วันที่ถ่าย
สาระสำคัญ

               โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร  เป็นสถานศึกษาระดับบริบาล-ประถมศึกษาของเอกชน โรงเรียนเดียวในอำเภอ ตั้งอยู่กลางชุมชนหมู่บ้านที่ชาวบ้านยางชุมน้อยและตำบลใกล้เคียงให้ความสำคัญ ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน มีส่วนร่วมให้การส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ร่วมกับวัด และประชาชนในชุมชนบ้านยางชุมน้อย

 

 

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ถนนวันลูกเสือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมายเลขโทรศัพท 0 4561 7811 หมายเลขโทรสาร 0 4561 7812
อีเมล์ sisaket@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดศรีสะเกษ | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย